Zastupitelstvo obce Římov na svém zasedání dne 29.května 2009 schválilo vybudování kanalizace a ČOV v obci v rámci projektu Vodovodu Rokytnicko. Investorem akce bude stejně jako u vodovodu svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč. K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno vzhledem k podmínkám dotace z OPŽP, která podporuje projekty, které řeší komplexní realizaci zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod a samozřejmě také zvýšením nákladů na výkopové práce v případě realizace každého projektu zvlášť. Veškeré práce budou směřovat k vyřízení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, na které navazuje podání žádosti o dotaci (podzim 2009).